Medezeggenschap

Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

Avila College heeft een Deelmedezeggenschapsraad (DMR). In deze DMR zitten vertegenwoordigers van de docenten en/of andere medewerkers, ouders uit het ouderplatform als ook vertegenwoordigers van de leerlingen uit het leerlingenplatform van de betreffende locatie. De ouders die vanuit het platform zitting hebben in de DMR geven daar hun visie op zaken die het beleid van de school betreffen. Vanuit de DMR is er een vertegenwoordiging naar de CMR, de Centrale medezeggenschapsraad, die zaken aangaande Lyceum de Grundel bespreken. Dit eventueel in samenspraak met vertegenwoordigers van Scholengroep Carmel Hengelo.

Medezeggenschapsraad (MR)

Samenstelling

De MR van Scholengroep Carmel Hengelo bestaat uit personeel, ouders en leerlingen van de vijf scholen, te weten Lyceum de Grundel, Het Twickel college, VMBO de Spindel, OPDC de Arcade en Avila College.

Vergaderingen

De raad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Klik hier voor het vergaderschema.

Verslagen

De MR oudergeleding informeert de ouderraden. De ouderraden kunnen via de oudergeleding MR onderwerpen aandragen die zij graag besproken willen hebben in de MR. Zo vindt er een wisselwerking tussen MR en Ouderraden plaats. Vastgestelde verslagen zijn voor andere geïnteresseerden net als bij de GMR toegankelijk gemaakt via de website.

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

Taken

Het is de primaire taak van de GMR voorgenomen besluiten te toetsen op wettigheid, redelijkheid, haalbaarheid en op consistentie met de doelstellingen die de Stichting Carmelcollege zich heeft gesteld. De GMR is ook een signalerende taak voorbehouden. Zaken die stichting breed leven krijgen zo een plek op de agenda. Ten slotte kan de GMR een actieve, initiërende rol spelen.

 

Samenstelling

Zoals dat ook bij de MR’en het geval is, bestaat de GMR uit drie geledingen: personeel, ouders en leerlingen. Elke school mag een personeelslid afvaardigen en daarnaast een ouder of leerling. Van alle 13 aangesloten scholen is een personeelslid vertegenwoordigd. Ook het bestuursbureau levert een afgevaardigde.

Verslagen

De GMR informeert de MR’en via de afgevaardigden. Vastgestelde verslagen zijn toegankelijk via de website  www.carmel.nl.